اپيزود٣: بيژن

قسمت سوم

"بيژن"

داستان برند بيژن پاكزاد

صفحه ی اينستاگرام برندنامه

منابع:

House of Bijan

Forbes

The NY Times

 The LA Times

Share | Download
Podbean App

Play this podcast on Podbean App